ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา
2. พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
4. ผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

- รับสมัครบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

- รับสมัครบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๔ นาย ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

- รับสมัครบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

-รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
๑. เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา
๒. เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา