แบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

แบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ลำดับที่ รายละเอียด Action
*** หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบแผนกจะเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต