แผนกพยาธิวิทยา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

หน้าที่และเป้าหมาย

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวดเร็ว ประหยัด ให้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ให้บริการโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ


ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก และธนาคารโลหิต

 • 2. ให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ให้การสนับสนุนศูนย์สุขภาพชุมชนด้านงานเทคนิคการแพทย์รวมถึงการประกันคุณภาพกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่ดำเนินภายนอกห้องปฏิบัติการหรือที่จุดดูแลผู้ป่วย

  3. ให้บริการโลหิตโดยการจัดหาโลหิตจากการขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเตรียมโลหิตสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

4. เก็บสิ่งส่งตรวจ เจาะโลหิตจากหลอดโลหิตดำและหลอดโลหิตฝอยบริเวณผิวหนังและอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ที่ได้จากมนุษย์ ภายใต้ พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

5. ส่งต่อสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการภายนอก กรณีตรวจเองไม่ได้หรือเพื่อตรวจยืนยันผล

6. ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา เช่น นักเรียนบริบาล เป็นต้น


 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/123 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  +66-42-712867

  +66-42-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  [email protected]

  [email protected]

 • Facebook

  www.facebook.com/ksvrhospital