แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

วิธีการกรอกแบบประเมิน

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย

 • ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
 • ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามวัดความสุข
 • ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
  • 3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
  • 3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • 3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
  • 3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
  • 3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • 3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
  • 3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
 • ส่วนที่ 5 ส่วนคำข้อเสนอแนะที่ต้องการจากผู้บริหาร

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามวัดความสุข

ไม่เลย
หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเลยในช่วง 1 เดือน
เล็กน้อย
หมายถึง เคยมีอาการณ์ อาการ ความรู้สึกนั้นๆ เพียงเล็กน้อยในช่วง 1 เดือน หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
มาก
หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกนั้นๆ มากในช่วง 1 เดือน หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก
มากที่สุด
หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกนั้นๆ มากที่สุดในช่วง 1 เดือน หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มากที่สุด

คำถาม ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
2.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2.2 ท่านรู้สึกสบายใจ
2.3 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
2.4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
2.5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
2.6 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
2.7 ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
2.8 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
2.9 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
2.10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
2.11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
2.12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
2.13 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
2.14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
2.15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน

 • 1 = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
 • 2 = ไม่เห็นด้วย
 • 3 = ไม่แน่ใจ
 • 4 = เห็นด้วย
 • 5 = เห็นด้วยมากที่สุด

คำถาม 1 2 3 4 5
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
3.1.1 งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
3.1.2 ข้าพเจ้ามีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ
3.1.3 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้องทำงาน แสง และเสียง เอื้ออำนวยต่อการทำงาน
3.2.2 ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
3.2.3 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
3.3.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบังคับบัญชา การมอบอำนาจมีความเหมาะสม
3.3.2 ผู้อำนวยการสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
3.3.3 ผู้อำนวยการมีการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร (หัวหน้างานในที่นี้หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ)
3.4.1 หัวหน้างานมีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
3.4.2 หน่วยงานให้ความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.4.3 มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้นำเสนอความคิดใหม่ ๆ
3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.5.1 ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
3.5.2 ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
3.5.3 ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความต้องการ
3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
3.6.1 ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
3.6.2 เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน
3.6.3 หน่วยงานมีการวางแผนที่จะส่งเสริมให้ข้าพเจ้าก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าได้ตามลำดับ
3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
3.7.1 การทำงานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตครอบครัว
3.7.2 ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม

คำถาม (1)
ไม่พึงพอใจมากที่สุด
(2)
ไม่พึงพอใจ
(3)
ไม่แน่ใจ
(4)
พึงพอใจ
(5)
พึงพอใจมากที่สุด
4.1 ความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ