แบบฟอร์มเสนอความต้องการใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ต

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

แบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ลำดับที่ รายละเอียด Action
*** หมายเหตุ เครื่องที่มีระบบ Hosxp ผู้อำนวยการไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต
** หากมีความจำเป็นให้ขอเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มสำหรับใช้งานธุรการ และอินเทอร์เน็ต