...

ยินดีต้อนรับ

ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาเสนารักษ์ทหารบก (Medicarmy e-learning)

ยืนยันบัญชี

เกี่ยวกับระบบ

นโยบายการฝึกของกองทัพบก ปีงบประมาณ 2565 กำหนดตามคำสั่ง ทบ. ที่ 364/2564 เรื่อง นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2565 ได้ให้นโยบายว่าการฝึกเป็นเรื่องสำคัญในยามปกติ โดยการฝึกของ กำลังพลจะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบ โดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการฝึกได้แก่ กำลังพลมี ความรู้และประสบการณ์ในหลักยุทธวิธีที่ถูกต้อง และนำบทเรียนจากการฝึก มาพัฒนาและปรับปรุงอย่าง หลังจากการฝึกทหารใหม่ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 ได้มีการฝึกทหารกอง ประจำการตามวงรอบประจำปี เฉพาะหลักสูตรเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะความชำนาญเป็นรายบุคคลตามหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่ระบุไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ในห่วงการ เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึก ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้พบปัญหาค่าใช้จ่ายจากการ ถ่ายเอกสารตำราฝึก 1 เล่ม ราคา 400 บาท ใน 1 ผลัดมีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึก มากกว่า 40 นาย หมวดพลเสนารักษ์ต้องจัดเตรียม ค่าเอกสาร เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 16,000 บาท และการจัดเตรียมล่าช้า ในระหว่างการฝึก เกิดการชำรุด ไม่สะดวกในการฝึกและหลังการฝึก ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจำนวน มาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้เอกสารจำนวนมาก หมวดพลเสนารักษ์ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการฝึก โดยการคิดค้นพัฒนาระบบ Medicarmy E-leaning เพื่อใช้ในการฝึกทหารกองประจำการเฉพาะหลักสูตร เหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์

รายชื่อวิชา

ลำดับที่ ชื่อผู้สอน ชื่อวิชา สถานะ
1

ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

[email protected]

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ห้องเรียนปิด
2

ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

[email protected]

ความดันโลหิต ห้องเรียนปิด