เลขที่ 100/548 หมู่ 11 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ข้อมูล โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 60 เตียง สังกัดมณฑลทหารบกที่ 29 เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเมื่อปี พ.ศ.2529 ภายใต้การนำของอดีตท่านผู้บังคับบัญชา พันเอกธวัชชัย ศศิประภา, พันเอกประสงค์ ล้อมทอง, พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา, พันเอกปวริศร์ สุขะตุงคะ, พันเอกอนุชา ปิยสุทธิ์ จนถึงปัจจุบัน พันเอกอภิชาต สุวาส

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับ 60 เตียงของกองทัพบกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

พันธกิจ คือ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ คือ มีความรับผิดชอบ พร้อมซื่อสัตย์สุจริต จิตใจงามมีน้ำใจ

บริการหลัก (main service)

บริการด้านการรักษาพยาบาล

- เวชปฏิบัติทั่วไป ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • ทันตกรรม
 • เภสัชกรรม
 • รังสีวิทยา
 • ชันสูตร
 • คลินิกเด็กดี

- สาขาเฉพาะทาง ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • โสต สอ นาสิก
 • สูตินรีเวชกรรม
 • กระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรม
 • แพทย์แผนจีน
 • แพทย์แผนไทย
เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายหลัก

อัตลักษณ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

“มีความรับผิดชอบ พร้อมซื่อสัตย์สุจริต จิตใจงามมีน้ำใจ”

4 ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ตอบสนองนโยบาย ทบ.และพบ.5
 • เป้าประสงค์ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เป้าประสงค์ 2 การพัฒนาการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย
 • เป้าประสงค์ 3 การพัฒนาระบบการฝึกศึกษา
 • เป้าประสงค์ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • เป้าประสงค์ 5 การช่วยเหลือประชาชน
 • เป้าประสงค์ 6 มีคุณภาพมาตรฐานด้านบริการทางการแพทย์
 • เป้าประสงค์ 7 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
 • เป้าประสงค์ 8 การบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งเชิงรุก / เชิงรับ
 • เป้าประสงค์ 9 พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยจากงานประจำ
 • เป้าประสงค์ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 11 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • เป้าประสงค์ 12 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 14 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่านิยม
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

 • ยึดผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)
 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • เป็นทหารที่ดีมีวินัย (Discipline)
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Orgaization)
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ

เกียรติบัตรที่ได้รับ

 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
 • รางวัลมาตรฐานไตเทียม Re-acc 3
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประเภทสิ่งประดิษฐ์สีเขียว
 • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (LA)