เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ข้อมูล โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 60 เตียง สังกัดมณฑลทหารบกที่ 29 เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเมื่อปี พ.ศ.2529 ภายใต้การนำของอดีตท่านผู้บังคับบัญชา พันเอกธวัชชัย ศศิประภา, พันเอกประสงค์ ล้อมทอง, พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา, พันเอกปวริศร์ สุขะตุงคะ, พันเอกอนุชา ปิยสุทธิ์ จนถึงปัจจุบัน พันเอกอภิชาต สุวาส

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับ 60 เตียงของกองทัพบกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

พันธกิจ คือ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ คือ มีความรับผิดชอบ พร้อมซื่อสัตย์สุจริต จิตใจงามมีน้ำใจ

บริการหลัก (main service)

บริการด้านการรักษาพยาบาล

- เวชปฏิบัติทั่วไป ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • ทันตกรรม
 • เภสัชกรรม
 • รังสีวิทยา
 • ชันสูตร
 • คลินิกเด็กดี

- สาขาเฉพาะทาง ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • โสต สอ นาสิก
 • สูตินรีเวชกรรม
 • กระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรม
 • แพทย์แผนจีน
 • แพทย์แผนไทย
เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายหลัก

อัตลักษณ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

“มีความรับผิดชอบ พร้อมซื่อสัตย์สุจริต จิตใจงามมีน้ำใจ”

4 ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ตอบสนองนโยบาย ทบ.และพบ.5
 • เป้าประสงค์ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เป้าประสงค์ 2 การพัฒนาการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย
 • เป้าประสงค์ 3 การพัฒนาระบบการฝึกศึกษา
 • เป้าประสงค์ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • เป้าประสงค์ 5 การช่วยเหลือประชาชน
 • เป้าประสงค์ 6 มีคุณภาพมาตรฐานด้านบริการทางการแพทย์
 • เป้าประสงค์ 7 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
 • เป้าประสงค์ 8 การบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งเชิงรุก / เชิงรับ
 • เป้าประสงค์ 9 พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยจากงานประจำ
 • เป้าประสงค์ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 11 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • เป้าประสงค์ 12 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ 14 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่านิยม
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

 • ยึดผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)
 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • เป็นทหารที่ดีมีวินัย (Discipline)
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Orgaization)
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ

เกียรติบัตรที่ได้รับ

 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
 • รางวัลมาตรฐานไตเทียม Re-acc 3
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประเภทสิ่งประดิษฐ์สีเขียว
 • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (LA)