เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
  นอกเวลาวันอังคาร - พฤหัสบดี
  เวลา 16.00 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Phone:   +66 42 712 867
  ต่อ 141

  แผนกพยาธิวิทยา
  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • [email protected]
บริการของเรา

แผนกพยาธิวิทยา

หน้าที่และเป้าหมาย

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวดเร็ว ประหยัด ให้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ให้บริการโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก และธนาคารโลหิต
 • ให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ให้การสนับสนุนศูนย์สุขภาพชุมชนด้านงานเทคนิคการแพทย์รวมถึงการประกันคุณภาพกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่ดำเนินภายนอกห้องปฏิบัติการหรือที่จุดดูแลผู้ป่วย
 • ให้บริการโลหิตโดยการจัดหาโลหิตจากการขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเตรียมโลหิตสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • เก็บสิ่งส่งตรวจ เจาะโลหิตจากหลอดโลหิตดำและหลอดโลหิตฝอยบริเวณผิวหนังและอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ที่ได้จากมนุษย์ ภายใต้ พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 • ส่งต่อสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการภายนอก กรณีตรวจเองไม่ได้หรือเพื่อตรวจยืนยันผล
 • ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา เช่น นักเรียนบริบาล เป็นต้น