เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
  นอกเวลาวันอังคาร - พฤหัสบดี
  เวลา 16.00 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บริการของเรา

แผนกเวชกรรมป้องกัน

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการป้องกันโรค โดยใช้กระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร เสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคลในครอบครัวและชุมชน มีความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพตนเอง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โดยยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลใน ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ขอบเขตการให้บริการ กลุ่มโรค / กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ

เวชกรรมป้องกัน ให้บริการในส่วนของการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน เน้นสำคัญที่กลุ่มโรคติดต่อที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และมีความเสี่ยงอันตราย คุกคามสภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงการควบคุม ดูแลอาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อการเอื้อต่อการทำงาน และดูแลภาวะสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการต่างๆ การเฝ้าระวังและป้องกัน อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น ในสถานที่ทำงาน และชุมชน

เวชกรรมป้องกัน ให้บริการในการควบคุม ดูแลสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ในโรงพยาบาล การจัดการขยะ และ การส่งเสริม การดูแล พิทักษ์ สภาพน้ำ สภาวะอากาศ สภาพดิน ในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดในชุมชนได้

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

 • การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
 • การดูแลด้านสุขาภิบาล
 • การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
 • การดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะ (ทหารใหม่)