เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

MedicArmy E-learning

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 ได้มีการฝึกทหารกองประจำการตามวงรอบประจำปี เฉพาะหลักสูตรเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะความชำนาญเป็นรายบุคคลตามหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่ระบุไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยหมวดพลเสนารักษ์ เพื่อให้การฝึกทหารกองประจำการ เหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เป็นไปตามมาตรฐาน ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกรมแพทย์ทหารบกกำหนด หมวดพลเสนารักษ์จึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบการฝึกโดยใช้ ระบบการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า MedicArmy E-leaning..

โครงการ เข้าถึงเร็ว รอด ปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง

Application KSVR ACS fast track... เข้าถึงเร็ว รอดปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง ตามนโยบายของกองทัพบก และกรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลทหารในกองทัพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคให้กับกำลังพล เพื่ออนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน ทางโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา โดยทีมนำทางคลินิค ได้คิดค้นพัฒนาระบบการดูแลกำลังพลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้น

โครงการนวัตกรรมธงลู่ลม ลดโรคลมร้อน

ความชื้นในอากาศและความร้อน เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของทหารใหม่ ในช่วงการเข้ารับการฝึกทหารใหม่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ทหารใหม่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนและอันตรายที่สุด คือ โรคลมร้อน (Heat stroke) จากการได้ศึกษาทบทวน สังเกตทหารใหม่ที่รับบาดเจ็บจากความร้อน จากการเป็นลมแดด ( Heat syncope) พบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของการทำการฝึก ขณะทำการฝึกได้เลือกสถานที่ฝึกใต้ต้นไม้ ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบไม่มี ลมพัดผ่าน แสดงสัญลักษณ์สีธงเป็นสีเหลือง..

การเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

การช่วยชีวิตเบื้องต้น คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกะทันหันให้หัวใจกลับมาเต้นและส่งถึงแพทย์ได้ทันท่วงที ซึ่งช่วยในกรณีที่ ผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ และตรวจพบไม่มีชีพจรหรือไม่หายใจแล้ว

CPG ทีม PCT ปีงบ 2565

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WI-PCT 001 REV 01 เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วย COVID-19

โครงการ KSVR Model (ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุขสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา)

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งยังเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สร้าง ความเสียหายให้แก่มวลมนุษยชาติ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของชาติ แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมากและทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายาเสพติด นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น..

โครงการพัฒนาคู่มือส่งเสริมและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม (ในผู้ที่มีความเสี่ยงและมีภาวะข้อเข่าเสื่อม)

โรคข้อเข่าเสื่อมปัญหาสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเนื่องจากเป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุด เป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดพยาธิสภาพของข้อเข่าอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วการบำบัดแบบไม่ใช้ ยา (Non-pharmacological treatment) และหรือการแพทย์แบบผสมผสาน (Complementarytherapy) เป็น ข้อเสนอที่ดีในการบำบัดที่ได้ผลดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์

เป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ระบบมีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของการสำรวจจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลผลลัพธ์นั้นไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างตรงประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 2P Safety & Safety for All

การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ)
  • กำหนดให้ ความปลอดภัย เป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการ โดยยึดหลัก 2P Safety Goals
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
  • ทุกหน่วยงาน ต้องมีการบริหารความเสี่ยง (การค้นหา การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม/เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง)
  • การรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ โดยไม่มีการตำหนิ หรือกล่าวโทษซึ่งกันและกัน
  • เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง