เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

การจัดการความรู้ (KM)

โปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการ (Krit-Siwara Smart Heart)

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 17.9 ล้านคน โดยในประเทศไทยมี ผู้เสียชีวิต 6 หมื่นราย พบว่าใน1ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค หลอดเลือดหัวใจ 2 คน จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปี 2554 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด..

โครงการนวัตกรรมธงลู่ลม ลดโรคลมร้อน

ความชื้นในอากาศและความร้อน เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของทหารใหม่ ในช่วงการเข้ารับการฝึกทหารใหม่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ทหารใหม่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนและอันตรายที่สุด คือ โรคลมร้อน (Heat stroke) จากการได้ศึกษาทบทวน สังเกตทหารใหม่ที่รับบาดเจ็บจากความร้อน จากการเป็นลมแดด ( Heat syncope) พบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของการทำการฝึก ขณะทำการฝึกได้เลือกสถานที่ฝึกใต้ต้นไม้ ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบไม่มี ลมพัดผ่าน แสดงสัญลักษณ์สีธงเป็นสีเหลือง..

โครงการ เข้าถึงเร็ว รอด ปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง

Application KSVR ACS fast track... เข้าถึงเร็ว รอดปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง ตามนโยบายของกองทัพบก และกรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลทหารในกองทัพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคให้กับกำลังพล เพื่ออนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน ทางโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา โดยทีมนำทางคลินิค ได้คิดค้นพัฒนาระบบการดูแลกำลังพลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้น

MedicArmy E-learning

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 ได้มีการฝึกทหารกองประจำการตามวงรอบประจำปี เฉพาะหลักสูตรเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะความชำนาญเป็นรายบุคคลตามหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่ระบุไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยหมวดพลเสนารักษ์ เพื่อให้การฝึกทหารกองประจำการ เหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เป็นไปตามมาตรฐาน ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกรมแพทย์ทหารบกกำหนด หมวดพลเสนารักษ์จึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบการฝึกโดยใช้ ระบบการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า MedicArmy E-leaning..

HAD 2 Way Care

ยาที่ต้องระมัดระวังสูง หมายความว่ายาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ทำให้เสียชีวิตหากมีการใช้ผิดพลาด ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั้งบ่อยหรือไม่บ่อยนัก หากแต่ผล ที่เกิดขึ้นตามมาจะก่อให้เกิดความสูญเสียที่มากกว่าอย่างชัดเจน..

เจ้าตัวนุ่มนิ่มลดการทิ่มตำ

เนื่องด้วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มีผู้มารับบริการเป็นจำนวน มากและจำเป็นจะต้องทำหัตถการด้วยความเร่งด่วน ภายใต้เวลาที่จำกัด ด้วยพื้นที่ใช้สอยภายในห้องฉุกเฉินนั้น ค่อนข้างจำกัด การทำหัตถการเจาะเลือด ฉีดยาหรือให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้รับบริการ ในบางครั้ง เจ้าหน้าที่จึงต้องเตรียมและถืออุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเอง ไม่สามารถนำรถเข็นอุปกรณ์เอาไปได้ ทำให้เสี่ยงต่อ..

การป้องกันรายงานผลการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผิดพลาด

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid - 19 ในประเทศไทยที่มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทั้งในชุมชนและสถานประกอบการหลายแห่ง การควบคุมการระบาดของโรคที่สำคัญ คือ การ ตรวจเชิงรุก(Activecasefinding) ให้ได้มากที่สุดเพื่อแยกผู้ที่ติดเชื้อและนำเข้ารับการรักษาพยาบาล อย่างรวดเร็ว อันจะเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ปัจจุบันเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่ใช้เป็น มาตรฐานในการตรวจยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 คือการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วย Real- time reverse transcription polymerase chain reaction (Real-time RT-PCR) ซึ่งมีข้อจำกัด..

One page report online ใช้งานง่าย ทำได้ทันที

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบการรายงาน One-page report ผ่านทางเว็บไซด์ของ โรงพยาบาล เพื่อให้กำลังพลโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราสามารถจัดทำ One-page report ด้วย ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบัน One-page report ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการใช้เป็น เครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย เนื่องจาก One-page report เป็นรูปแบบการ เขียนรายงานเพื่อสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดไว้ใน 1 หน้า..

กระเป๋าแยกสาย

แผนกห้องผ่าตัดทำหน้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการ ตรวจสุขภาพด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งการตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่าเมื่อตรวจผู้รับบริการเสร็จ 1 คน สายที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะเกิดการพันกัน ทำให้เกิด ความล่าช้าในการแยกสายออกจากกันเพื่อตรวจกับผู้รับบริการคนถัดไป หากมีผู้รับบริการจำนวนมาก จะยิ่งทำ..

ชุด kit ฟื้นฟูปอดในผู้ป่วย PostCovid-19 โดย สหวิชาชีพ

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่อันตรายและแพร่ระบาดได้เร็ว เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ซึ่งมีชื่อทางการ ว่า SARS-CoV-2 การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Coronaviruses) อาจทำให้เกิด อาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ โดยในทารกที่มีอาการรุนแรง อาจมีลักษณะของปอดอักเสบ (Pneumonia หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) กรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต ขณะนี้การรักษาทำได้เพียงแบบ ประคับประคองเพื่อ..

ถุงผ้าพาราฟินเก็บความร้อน

แผนกกายภาพบำบัดมีบริการผู้ป่วยกลุ่มอาการนิ้วล็อค ชามือและภาวะข้อมืออักเสบ ด้วยไขพาราฟิน จากการให้บริการพบปัญหาด้านการเก็บความร้อน และ ระยะเวลาในการห่อมือโดยการห่อผ้า จึงคิดค้นทำนวัตกรรมเพื่อเก็บอุณหภูมิและลกระยะเวลาในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยหลังจากนำนวัตกรรมนี้มาใช้พบว่าสามารถเก็บอุณหภูมิอได้เพิ่มขึ้น จาก 15 นาที เป็น 25 นาที และระยะเวลาในการห่อ จาก 3 นาที เป็น 1 นาที และทำให้สะดวกต่อการเก็บ..

พอกยา เผายา โรคเข่าเสื่อม

แต่เดิมการรักษาผู้ป่วยมีเพียงการนวดรักษา ประคบสมุนไพร อบ และทานยาสมุนไพร โรคเข่าเสื่อมเป็นโรคหนึ่งที่ทางแผนไทยพบเป็นจำนวนมาก หลังจากผู้ป่วยมานวดรักษา กลับบ้านผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมและกลับมาเป็นอีก จึงทำให้มีแนวคิดนวัตกรรมการพอกยา เผายา ลด อาการปวดเข่าให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพึ่งตนเอง โดยใช้วัสดุที่หาง่าย ในชุมชน..

H20 label ป้องกันบาดเจ็บจากความร้อน

H20 label ป้องกันบาดเจ็บจากความร้อนเป็นนวัตกรรมคำแนะนำการ ป้องกันบาดเจ็บจากความร้อนขงกรมแพทย์ทหารบกมาต่อยอดให้ทหารใหม่หรือทหารกองประจำการเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติตัว คำแนะการดื่มน้ำ การสังเกตสีปัสสาวะเพื่อในการป้องกันไม่ให้เกิดการบาคเจ็บจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ห้วงของการฝึกทหารใหม่..

ถังพิทักษ์กลิ่น หมดสิ้นขยะเปียก

ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ถังพิทักษ์กลิ่น หมดสิ้นขยะเปียก ลดปริมาณกลิ่นและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตามบ้านพักข้าราชการทหาร รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ช้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และกำจัดขยะ ตั้งแต่ตันทาง ได้แก่ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์..

การเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

การช่วยชีวิตเบื้องต้น คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกะทันหันให้หัวใจกลับมาเต้นและส่งถึงแพทย์ได้ทันท่วงที ซึ่งช่วยในกรณีที่ ผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ และตรวจพบไม่มีชีพจรหรือไม่หายใจแล้ว

CPG ทีม PCT ปีงบ 2565

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WI-PCT 001 REV 01 เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วย COVID-19

โครงการ KSVR Model (ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุขสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา)

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งยังเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สร้าง ความเสียหายให้แก่มวลมนุษยชาติ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของชาติ แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมากและทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายาเสพติด นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น..

โครงการพัฒนาคู่มือส่งเสริมและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม (ในผู้ที่มีความเสี่ยงและมีภาวะข้อเข่าเสื่อม)

โรคข้อเข่าเสื่อมปัญหาสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเนื่องจากเป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุด เป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดพยาธิสภาพของข้อเข่าอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วการบำบัดแบบไม่ใช้ ยา (Non-pharmacological treatment) และหรือการแพทย์แบบผสมผสาน (Complementarytherapy) เป็น ข้อเสนอที่ดีในการบำบัดที่ได้ผลดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์

เป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ระบบมีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของการสำรวจจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลผลลัพธ์นั้นไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างตรงประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 2P Safety & Safety for All

การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ)
  • กำหนดให้ ความปลอดภัย เป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการ โดยยึดหลัก 2P Safety Goals
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
  • ทุกหน่วยงาน ต้องมีการบริหารความเสี่ยง (การค้นหา การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม/เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง)
  • การรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ โดยไม่มีการตำหนิ หรือกล่าวโทษซึ่งกันและกัน
  • เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง